ܠܘܚܐ ܕܐܬܟܬܒ ܒܗ̇ ܒܠܫܢܐ ܐܟܕܝܐ

ܠܫܢܐ ܐܟܕܝܐ (𒀝𒅗𒁺𒌑 ܐܟ-ܟܐ-ܕܘ-ܐܘ2 ܐܘ 𒌵𒆠 ܐܘܪܝܟܝ) ܗܘ ܠܫܢܐ ܫܝܡܝܐ (ܒܫܪܒܬܐ ܕܠܫܢ̈ܐ ܐܦܪܘ-ܐܣܝ̈ܝܐ) ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܕܢܬܡܠܠ ܗܘܐ ܡܢ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܡܢ ܒܒܠܝ̈ܐ. ܐܬܐ ܫܡܗ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕܐܟܕ܀

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.