ܝܗܘܕܝܘܬܐ (ܥܒܪܐܝܬ יהדות) ܐܝܬܝܗ ܬܘܕܝܬܐ ܕܝܗܘܕ̈ܝܐ. ܐܝܬ ܝܬܝܪ ܡܢ ܬܠܬܥܣܪ ܡܠܝܘܢ̈ܐ ܝܗܘܕ̈ܝܝܢ ܒܥܠܡܐ. ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܕܝܗܘܕܝܘܬܐ ܗܘ ܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ ܕܢܚܬ ܥܠ ܢܒܝܐ ܡܘܫܐ ܒܡܕܒܪܐ ܕܣܝܢܝ ܟܕ ܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܐܘ ܥܒܪ̈ܝܐ ܗܘܘ ܒܡܕܒܪܐ܀

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.