ܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܡܕܝܕ

ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܐܘ ܛܘܪܥܒܕܝܢ ܗܝ ܕܘܟܬܐ ܕܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܘܣܘܓܐܗ ܢܦܠ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܡܪܕܝܢ ܘܟܡܐ ܩܘܪܝܐܣ ܐܟ ܐܙܟ ܘܒܣܒܪܝܢܐ ܘܡܝܕܢ (ܡܝܕܘܢ) ܘܟܦܫܢܐ ܘܚܝܕܠ ܘܣܛܪ ܢܦܠܝܢ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܫܝܪܢܐܟ. ܗܘ ܫܡܐ ܕܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܐܝܬ ܠܗ ܣܘܟܠܐ ܕܛܘܪܐ ܕܥܒ̈ܕܐ ܕ ܐܠܗܐ. ܣܓܝܐܘܬܐ ܡܢ ܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܡܡܠܠ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܠܥܙܐ ܛܘܪܝܐ. ܗܫܐ ܥܡܘܪ̈ܐ ܕܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐ ܡܫܠܡܢܐ ܐܝܬܘܗ̱܀

ܬܫܥܝܬܐ

ܐܬܪܐ ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܢܦܠ ܒܐܬܪܘ̈ܬܐ ܕܬܝܡܢ ܡܕܢܚ ܐܬܪܐ ܕܛܘܪܩܝܐ ܘܗܘ ܐܬܪܐ ܕܡܐܐ ܐܠܦܝ̈ܐ ܕܒܢܝ ܐܢܫܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܟܠܗ ܥܡܪܬܐ ܐܠܐ ܒܬܪ ܩܛܠܥܡܐ ܣܘܪܝܐ ܕܗܘܐ ܒܝܬ 1914 - 1923 ܡ ܫܚܠܦ ܥܡܐ ܛܘܪܩܝܐ ܘܩܘܪܕܝܐ ܦܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܣܘܪܝܝܐ ܫܪܫܝܐ܆ ܘܐܘܒܕܘ ܩܢܝܢܘܗܝ ܘ ܐܢܫܘܗܝ ܒܢܓ̈ܕܐ ܡܪܝܪ̈ܐ ܩܫܝ̈ܐ܆ ܘܟܢ ܐܫܬܠܛ ܥܠܝܗܘܢ܆ ܘܐܬܓܠܘܝܘ ܒܡܨܥܝܘܬ ܕܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܡܐ ܕܦܫܘ ܗܘܐ ܡܢ ܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܬܡܢ ܆ ܘܠܐ ܦܫܘ ܝܘܡܢܐ ܬܡܢ ܣܛܪ ܡܢ ܟܡܐ ܐܠܦܝ̈ܐ ܢܛܪܝܢ ܠܕܝܪ̈ܬܐ ܘܚܝܝܢ ܒܙܘܥܢܐ ܘ ܒܕܚܠܐ ܘܟܢܫܐ ܪܒܐ ܡܢܗܘܢ ܢܚܬ ܠܐܬܪܐ ܕܓܙܪܬܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘܫܬܐܣ ܠܡܕܝܢ̈ܬܐ ܘܠܩܘܪ̈ܝܐ ܕܐܝܟ ܩܡܫܠܝ ܙܐܠܝܢ ܘܕܝܪܝܟ (ܡܐܠܟܝܗ) ܘܚܣܟܗ ܘܩܒܪ̈ܐ ܚܘܪ̈ܐ ܘܣܛܪ. ܘܚܝܝܢ ܒܗܘܢ ܒܣܓܝܘܬܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ.

ܡܕܝܢ̈ܬܐ ܘܩܘܪ̈ܝܐ ܐܝܟ ܡܕܝܕ܇ ܟܦܪܐ܇ ܐܪܟܚ܇ ܐܢܚܝܠ܇ ܥܝܢܘܪܕܐ܇ ܒܣܒܪܝܢܐ܇ ܟܦܫܢܐ܇ ܡܝܕܢ ܘܐܙܟ̥ ܘܚܕܠ ܘܐܪܒܐ ܐܝܬ ܠܗܝܢ ܕܘܟܬܐ ܪܒܬܐ ܒܠܒܘ̈ܬܐ ܕܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ܂ ܒܩܪܒܐ ܩܕܡܝܐ ܕܒܪܝܬܐ܄ ܣܓܝ ܡܢܝܢܐ ܕܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܟܠܕܝܐ ܩܛܝܠܝ ܒܩܛܠܥܡܐ ܣܘܪܝܐ ܡܢ 1914 ܗܠ 1923 ܡ܂ ܠܐܦܝ̈ 500000 ܣܘܪܝܝܐ ܩܛܝܠܝ ܒܣܝܦܐ ܩܘܪܕܝܐ ܘܛܘܪܩܝܐ܂ ܒܙܒܢܐ ܐ̱ܚܪܝܐ ܣܓܝ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܥܪܩܘ ܡܢ ܩܠܝܡܐ ܕܛܘܪ ܥܒܕܥܢ ܡܢ ܩܪܒܐ ܕܟܘܪ̈ܕܝܐ ܘܬܘܪ̈ܟܝܐ܂ ܗܫܐ ܐܝܬ ܠܐܦܝ̈ 5000 ܣܘܪܝܝܐ ܒܛܘܪ ܥܒܕܝܢ܀

ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ

ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܐܝܬܘܗܝ ܕܝܪܐ ܡܫܡܗܐ ܕܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܘܪܬܕܘܟܣܝܐ ܒܟܠܗ̇ ܬܐܒܝܠ ܘܢܦܠ ܒܦܠܓܐ ܕܐܬܪܐ ܡܒܪܟܐ ܘܡܫܡܗܐ ܐܬܪܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ ܐܬܪܐ ܕܐܒܗ̈ܬܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܢ ܢܘܓܪܐ ܕܙܒܢܐ ܘܐܬܒܢܝܬ ܗܕܐ ܕܝܪܐ ܒܫܢܬ 397 ܒܝܕ ܡܪܝ ܫܡܘܐܝܠ ܘܡܪܝ ܫܡܥܘܢ ܩܪܛܡܝܢܝܐ ܟܕ ܥܕܪ ܠܗܘܢ ܡܠܐܟܗ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܐܬܐ ܠܗܘܢ ܒܠܠܝܐ ܟܕ ܕܡܝܟܝܢ ܗ̱ܘܘ.

ܘܗܕܐ ܕܝܪܐ ܡܫܡܗܬܐ ܒܬܠܬ ܐܣ̈ܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܟܐܦܐ ܩܘܝܬ̥ ܒܐܐܪ ܣܗܕܘܬܐ ܥܠ ܗܕܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܘܟܢ ܐܫܬܡܗܬ ܒܫܡܐ ܕܩܕܝܫܐ ܪܒܐ ܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܕܐܬܐ ܗ̱ܘܐ ܒܕܪܐ ܫܒܝܥܐ ܘܐܬܥܢܘܝ ܗ̱ܘܐ ܒܨܘܡܐ ܘܒܨܠܘܬܐ ܠܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ -ܫܘܒܚܐ ܠܫܡܗ ܩܕܝܫܐ - ܩܕܝܫܐ ܥܕܡܐ ܕܗܘܐ ܚܣܝܐ ܘܥܒܕ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܣܓܝܐܬ̈ܐ ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܥܒܕ. ܨܠܘܬܗ ܥܡܢ ܐܡܝܢ݊

ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ

ܘܡܕܡ ܐܠܨܝܐ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܡܬܡܠܠ ܒܠܫܢܐ ܕܛܘܪ ܥܒܕܝܢܝ̈ܐ ܐܝܟܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܒܪܝܬܐ ܘܗܢܐ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܪܡܝܐ ܐܝܬܘܗ̱ܝ̈ ܠܫܢܐ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ.

ܩܘܪܝܐܣ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ

 1. ܟܪܒܐܠܗ (ܐܪܟܚ) ܚܪܒܬܐ ܕܐܝ̈ܠܐ. ܘܐܝܬ ܒܗ̇ ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܡܠܟܝ
 2. ܡܝܕܢ.
 3. ܟܦܪܐ ܬܚܬܝܬܐ.
 4. ܚܐܚ.
 5. ܡܙܝܙܚ.
 1. ܥܝܢܘܪܕܐ (ܥܝܘܪܕܐ) ܡܕܝܢܬ ܓܢܒܪ̈ܐ.
 2. ܐܙܟ (ܐܝܕܠ) ܒܝܬ ܙܒܕܝ ܚܣܢܐ ܕܓܢ̱ܒܪܘܬܐ.
 3. ܟܪܐܒܗ ܡܫܟܗ (ܒܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ) ܚܪܒܬܐ ܕܥܘܩܒܪ̈ܐ.
 4. ܐܪܒܐ.
 5. ܣܝܕܪܗ.
 6. ܚܒܣܣ (ܚܝܣܢܐܣ) ܕܡܪܝ ܫܡܥܘܢ ܚܝܣܘܣܝܐ.
 7. ܟܦܫܢܐ.
 8. ܡܪ ܒܐܒܐ (ܡܪܒܘܒܘ) ܩܪܝܒܬܐ ܠܢܨܝܒܝܢ.
 9. ܐܢܚܝܠ .
 10. ܥܘܪܕܢܣ.
 11. ܒܣܒܪܝܢܐ (ܒܣܘܒܪܝܢܐ).
 12. ܒܐܬܐ.
 13. ܣܐܪܝ.
 14. ܨܠܚ ܘܐܝܬ ܒܗ̊ ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܚܒܝܫܝܐ.
 15. ܓܪܝܡܝܪܐ.
 16. ܐܚܘܐ (ܚܒܐܒ).
 17. ܒܐܕܒܐ ( ܒܝܬ ܕܒ̈ܐ).
 18. ܚܕܠ.
 19. ܙܐܙ.
 20. ܒܝܪܓܘܪܝܝܐ (ܒܐܪܐ ܕܓܪ̈ܒܢܐ)

ܘܥܣܪ̈ܬܐ ܕܩܘܪ̈ܝܐܣ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ.

ܡܕܝܕ

ܡܕܝܕ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܢܩܦܐ ܠܡܪܥܝܬܐ ܕܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܝܘܡܢܐ. ܘܗܝ ܐܝܬܝܗ̊ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ ܣܘܪܝܝܬܐ.

ܚܝܐ ܒܗ ܝܘܡܢܐ ܡܢܝܢܐ ܪܒܐ ܡܢ ܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܝܬ ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܡܫܠܡܢܘܬܐ ܘܬܘܒ ܒܝܢܬܗܘܢ ܐܝܙܝܕܝ̈ܐ (ܫܠܟܝ̈ܐ).

ܪܬܡܐ

 • ܡܕܢܚܝܐ: ܛܘܼܪ ܥܲܒ݂ܕܝܼܢ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)
 • ܡܥܪܒܝܐ: ܛܽܘܪ ܥܰܒ݂ܕܺܝܢ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)

ܡܒܘ̈ܥܐ

ܐܦ ܚܙܝ

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.