ܐܡܐ ܓܝ Ama-gi ܪܡܙܐ ܕܚܐܪܘܬܐ ܒܠܫܢܐ ܫܘܡܪܝܐ

ܚܐܪܘܬܐ ܗܝ ܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܕܒܪ ܢܫܐ ܥܠ ܪܢܝܗ ܘܪܥܝܢܗ ܘܚܘܫܒܗ ܕܠܐ ܩܛܪ̈ܐ ܐܘ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܡܢ ܐܚܪ̈ܢܐ܀ ܙܕܩ̈ܐ ܕܒܪܢܫܐ ܡܬܫܪ̈ܪܝܢ ܥܠ ܚܐܪܘܬܐ ܐܝܟ ܚܕ ܡܢ ܙܕܩ̈ܐ ܫܪ̈ܫܝܐ.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.