ܙܒܐ ܥܠܝܐ ܒܓܪܒܝܐ ܘܙܒܐ ܬܚܬܝܐ ܒܬܝܡܢܐ

ܙܒܐ (ܛܘܪܩܐܝܬ Zap Suyu܆ ܟܘܪܕܐܝܬ زێ ܐܘ Zê܆ ܦܪܣܐܝܬ زاب) ܗܘ ܫܡܐ ܕܬܪܝܢ ܢܗܪ̈ܐ ܙܒܐ ܥܠܝܐ ܘܙܒܐ ܬܚܬܝܐ ܒܛܘܪܩܝܐ ܘܒܥܝܪܐܩ ܘܒܐܝܪܐܢ. ܙܒܐ ܥܠܝܐ ܘܙܒܐ ܬܚܬܝܐ ܢܪܕܘܢ ܠܕܩܠܬ܀

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.