ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܥܡ ܬܚܘܡ̈ܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܝܘܡܢܐ

ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܗܝ ܒܝܬܐ ܕܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܝܘܡܢܐ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܥܝܪܐܩ ܘܕܣܘܪܝܐ ܘܕܛܘܪܩܝܐ ܒܝܢܬ ܘܩܘܪܒܐ ܕܢܗܪ̈ܘܬܐ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܕܩܠܬ ܘܕܦܪܬ. ܫܡܗ̇ ܒܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ ܗܘ ܡܝܣܘܦܘܛܐܡܝܐ (Μεσοποταμία)܀

ܬܫܥܝܬܐ

ܐܬܪܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܗܘ ܐܬܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܗܝ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܒܒܪܝܬܐ. ܐܝܬ ܣܓܝ ܕ̈ܘܟܝܬܐ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܒܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܐܝܟ ܐܙܟ ܘܐܝܟ ܒܒܠ ܘܐܝܟ ܢܝܢܘܐ ܘܐܝܟ ܢܝܦܘܪܐ ܘܐܝܟ ܐܘܪܗܝ܀

ܚܙܝ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܘܕܝܪ̈ܬܐ ܘܩܘܪ̈ܝܐ ܒܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.