ܥܕܬܐ ܕܒܝܬܝܠܕܐ

ܒܝܬ ܠܚܡ ܐܘ ܐܦܪܬ (ܥܒܪܐܝܬ: בית לחם܆ ܥܪܒܐܝܬ: بيت لحم) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܒܦܠܣܛܝܢ. ܩܕܝܫܐ ܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܠܡܫܝܚܝ̈ܐ ܡܛܠ ܕܒܗ̇ ܐܬܝܠܕ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܀


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.