ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܬܘܪ

ܐܬܘܪ (ܐܟܕܐܝܬ 𒀸𒋩 Aššur) ܐܘ ܫܘܪܐ ܐܘ ܐܣܝܪܝܐ (ܡܢ ܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ Ἀσσυρία) ܗܘܬ ܕܘܟܬܐ ܘܡܠܟܘܬܐ ܕܫܝܡܝ̈ܐ ܡܕ̈ܢܚܝܐ ܒܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ. ܫܡܗ ܐܬܐ ܡܢ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܐܫܘܪ. ܐܬܘܪ ܗܘܬ ܡܠܟܘܬܐ ܘܫܡܐ ܕܦܠܓܐ ܓܪܒܝܝܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ (ܦܠܓܐ ܐܚܪܢܐ ܬܝܡܢܝܐ ܗܘܐ ܒܒܠ). ܐܪܫܟܝܬܗ̇ ܗܘܬ ܢܝܢܘܐ. ܐܬܘܪ ܗܘܬ ܒܕܘܟܬܐ ܛܘܪܝܬܐ ܡܢ ܢܗܪܐ ܕܕܩܠܬ ܥܕܡܐ ܠܛܘܪ̈ܐ ܕܐܪܡܢܝܐ (ܐܘܟܝܬ "ܛܘܪ̈ܐ ܕܐܫܘܪ")܀

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.