ܐܣܝܐ ܓܘ ܥܠܡܐ

ܐܣܝܐ ܗܝ ܝܒܫܬܐ ܪܒܬܐ ܒܥܠܡܐ ܘܐܝܬ ܒܗ ܝܬܝܪ ܡܢ 4 ܒܠܝܘܢ̈ܐ (ܡܠܝܐܪ̈ܐ) ܐܢܫ̈ܐ܀

ܬܪܥܐ:ܐܦܪܝܩܐ
ܬܪܥܐ:ܐܣܝܐ
ܬܪܥܐ:ܐܘܪܘܦܐ
ܬܪܥܐ:ܐܡܪܝܩܐ ܓܪܒܝܝܬܐ
Portal:ܬܪܥܐ:ܐܡܪܝܩܐ ܬܝܡܢܝܬܐ
ܬܪܥܐ:ܐܘܩܝܢܘܣܝܐ
ܬܪܥܐ:ܐܢܛܐܪܩܛܝܩܐ
ܐܛܠܣ
ܐܦܪܝܩܐ ܐܣܝܐ ܐܘܪܘܦܐ ܐܡܪܝܩܐ ܓܪܒܝܝܬܐ ܐܡܪܝܩܐ ܬܝܡܢܝܬܐ ܐܘܩܝܢܘܣܝܐ ܐܢܛܐܪܩܛܝܩܐ ܐܛܠܣ
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.