ܐܠܦܒܝܬ ܣܘܪܝܝܐ
ܐܒܓܕ
ܗܘܙܚܛܝ
ܟܟܠܡܡܢܢܣܥ
ܦܨܩܪܫܬ

ܐܠܦܒܝܬ ܣܘܪܝܝܐ ܗܘ ܐܠܦܒܝܬ ܠܟܬܒܐ ܠܫܢ̈ܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܐܪܡܝܐ ܘܥܪܒܝܐ (ܓܪܫܘܢܝ

ܐܝܬ ܥܣܪܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܐܬܘ̈ܢ ܕܐܠܦܒܝܬ ܣܘܪܝܝܐ (ܐܝܬ ܬܠܬ ܐܬܘ̈ܢ ܕܐܢܝܢ ܐܦ ܙܘ̈ܥܐ ܐܪ̈ܝܟܐ܂ ܠܝܬ ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܐܢܝܢ ܙܘ̈ܥܐ ܒܠܚܘܕܝܗܝܢ):

ܫܡܐ ܐܬܘܬܐ ܡܢܝܢܐ
ܐܠܦ ܐ 1
ܒܝܬ ܒ 2
ܓܡܠ ܓ 3
ܕܠܬ ܕ 4
ܗܐ ܗ 5
ܘܐܘ ܘ 6
ܙܝܢ ܙ 7
ܚܝܬ ܚ 8
ܛܝܬ ܛ 9
ܝܘܕ ܝ 10
ܟܦ ܟ 20
ܠܡܕ ܠ 30
ܡܝܡ ܡ 40
ܢܘܢ ܢ 50
ܣܡܟܬ ܤ 60
ܥܐ ܥ 70
ܦܐ ܦ 80
ܨܕܐ ܨ 90
ܩܘܦ ܩ 100
ܪܝܫ ܪ 200
ܫܝܢ ܫ 300
ܬܘ ܬ 400
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.