ܐܠܦܒܝܬ ܡܢܕܝܐ ܗܘ ܐܠܦܒܝܬ ܠܟܬܒܐ ܠܫܢܐ ܡܢܕܝܐ܁ ܐܝܬ ܠܗ ܥܣܪܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܐ̈ܬܘܬܐ ܚ̈ܕܢܝܬܐ ܘܡܬܟܬܒ ܡܢ ܝܡܝܢܐ ܠܣܡܠܐ܀

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.