Laeno

O ngangan no La’eno (大港口部落由來)

O kimad itiya ho, o sa’ayaway a tayni ko Ciporan a ngasawan. pakayni i Sanasay milacal to riyar tangasa i posong. saikor, tangasa to i La’eno no cepo’ ato Makotaay paloma’ ko Ciporan ngasaw. Nikawria ikarira,yo kasakapingan ho i, ira ko Karawrawan a demak no Cepo’ hananay, misalalan ko kaping no kasakapingan , mari'angay ko kaping to finawlan. sa linahen ngara ko kamaro’an tayra i  katimol no sa’etip a (sowal no holam)Cekongsan(赤公山) tokos a makotaay ’alo. kirami i (1924 -1925 ), sąadihaysa to ko tamdaw i Makotaay a niyaro’. linah saan to ko finawlan tayra i la’eno no Makotaay, sa La’eno a niyaro’ han ngara.

O kasiikedan no niyaro’ (部落特色)

I kawili no lawacay no Siwkolan(Tarawadaw) a ’alo ko paniyaro’an no La’eno, makakecor ato ikatimolay a Cawi’ niyaro’, Tatapangan no Karawrawan a demak no Cepo' intini, i 1878 miheca ira ko lalood no 'Amis ato micowatay a tani a Cinping, pito a romi'ad ko pisalifong no Cinping nani riyar sa mahadefek ko niyaro' no La'eno, tada citaneng ko kakita'an ci Mayaw Apin a pali'ayaw to finawlan milimek tayra i Cilangasan sa maosaw ko tamdaw no 'Amis. O roma i, O tata’akay pisa’atomoan a niyaro’ itini,O nakamayan misanga’an a lalosidan i, ira ko ’atomo, o koreng, o tatoronan, o tamangan...ato masamaamaanay. misanga.Sakafalo folad to mihecahecaan miilisin to ko kasaniyaro’ no La’eno a masaPangcah, sa tadamaanay a demak to mihecahecaan konini, manga’ay kakayakayat sa to mato’asay ato wawa malacecay salafii’, sa masakero ato miraradiw.

O nikalopisak no Laeno (人口分佈)

https://greatbizz11.blogspot.com/2022/11/gaiam-essentials-thick-yoga-mat-fitness.html?m=1

Itiniay i Fengbin Syang(豐濱) no Hualien Syien(花蓮) ko Laeno a niyaro’, 65 ko sa’osi no parod no loma’, 145 ko sa’osi no tamdaw.

82% ko ka’aloman no Yincomin(原住民), polong han i, 119 ko tamdaw; o roma sato i, 18% ko ka’aloman no roma a finacadan, polong(全部) han i, 26 ko tamdaw.

O pa-sin-to(百分比) no ka’aloman no tamdaw no kasafinacadan(族群) i, ko Amis(阿美族)74%, Paiwan(排灣族)1%, Puyuma(卑南族)1%, 撒奇拉雅族1%, roma(其他)6%.

Ira ko picodadan(港口部落) i niyaro’.

O finacadan no Yincomin (所屬阿美族群)

O pasawalian a Pangcah, o sa’alomanay a finacadan no Yincomin. itini i nowalian a lotok, mililis to riyar, mifater to Kalingko na itira i Fakong talatimol tangasa i Madawdaw, saka o pasawali a Pangcah han.

O pitooran no finawlan (族人信仰)

O pito'oran ko finawlan no Laeno i ,itini a niyaro’ ira ko tosa nipatirengan a kiwkay a maneneng. O pito’oran nira i o tingsikiw ato kirisito-kiw. itini i ira ko pito’oran ngara, pakayni sa’opo no kinkay, malosakarikec sto sakafakat no ’orip no Yin-cu-min. mamaan ca ko deamk no sapitolon ko niyaro’.

O Tahapinangan a Tilid (參考文獻)

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.