ዕብራይስጥ

ዕብራይስጥእስራኤል ብሔራዊ ቋንቋ ሲሆን ከሴማዊ ቋንቋዎች እንደ አማርኛ ወይም ዓረብኛ አንዱ ነው .

ዕብራይስጥ፣ ዓረብኛ እና እንግሊዝኛ

የዕብራይስጥ ፊደላት

የታችኞቹ ፊደላት ደግሞ ሶፈት ይባላሉ። ማለትም በጽሁፍ በመጨረሻ ላይ የሚገኙ ለማለት ነው.ለምሳሌ כולך חורף פרטים להתכונן («ሁላችሁ ዝርዝሩን ለማዘጋጀት በጋ አላችሁ») እነዚህ ፊደላት ናቸው። א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת ך ם ן ף ץ

የዘመናዊ ዕብራይስጥና የምእራባዊያኑ (אכּ) ዝምድና

ዘመናዊ ዕብራይስጥ እነዚህ ተናባቢዎች፦ א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת እና כ מ נ פ צ በቃላት መጨረሻ ላይ ሲመጡ ወደ ך ם ן ף ץ ይቀየራሉ። ሶፊት የዕብራይስ አናባቢዎች ኒኩድ ይባላሉ። በፊደላቱ ላይ ነጠብጣቦችን ወይም ጭረቶችን በማስቀመጥ ይጻፋሉ።

የዕብራይስጥ ፊደላትና የአማርኛ የተናባቢ-አናባቢ አወቃቀር ዝምድና

KamatzግዕዝKubbutzካዕብChirikሣልስKamatz/PatachራብዕSegol/TsereኃምስShvaሳድስCholemሳብዕ
Heiחָהֻהִהַ / הָהֵ / הֶהְהֹ
Lamedלֻלִלַ/לָלֵ / לֶלְלֹ
Memמֻמִמַ/מָמֵ / מֶמְמֹ
Samechסֻסִסַ / סָסֵ / סֶסְסֹ
Betבֻּבִּבַּ / בָּבֵּ / בֶּבְּבֹּ
Vetבֻבִבַ / בָבֵ / בֶבְבֹ
Tetטֻטִטַ/טָטֵ / טֶטְטֹ
Tavתֵ / תֶ תֻתִתַ / תָתְתֹ
Nunנֻנִנַ/נָנֵ / נֶנְנֹ
Alephאָאֻאִאַ / אָאֵ / אֶאְאֹ
Ayinעָעֻעִעַ / עָעֵ / עֶעְעֹ
Vavוּוֹ
Kafכֻּכִּכַּ / כָּכֵּ / כֶּכְּכֹּ
Khafכֻכִכַ / כָכֵ / כֶכְכֹ
Qofקֻקִקַ / קָקֵ / קֶקְקֹ
Chetחֻחִחַ/חֶחֵ / חֶחְחֹ
Zayinזֻזִזַ / זָזֵ / זֶזְזֹ
Yudיֻיִיַ/יָיֵ / יֶיְיֹ
Daletדְדֻדִדַ / דָדֵ / דֶדְדֹ
Gimmelגֻגִגַ / גָגֵ / גֶגְגֹ
Feiפֻפִפַ / פָפֵ / פֶפְפֹ
Peiפֻּפִּפַּ / פָּפֵּ / פֶּפְּפֹּ
Tzadeiצֻצִצַ / צָצֵ / צֶצְצֹ
Reishרֵ / רֶרֻרִרַ / רָרְרֹ
Shinשֻׁשִׁשַׁ / שָׁשֵׁ / שֶׁשְׁשֹׁ
Khaf Sofit ך
Mem Sofitם
Nun Sofitן
Fei Sofitף
Tzadei Sofitץ

የሷዴሽ ዝርዝር አፃፃፍ

ዕብራይስጥ የሚፃፈው ከቀኝ ወደግራ ነው።


ተናባቢጥሪእንደ ተናባቢየአናባቢነት ድምፁ (ከተነባቢ ሲከተል)
אአሌፍጸጥ የሚባል (ወይ አ)
בּቤትብ (ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ በב የሚተካ)-

(#43) አባት - אב( אבּא) - አባ

בቬትቭ (ወይ ቭ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ)-

(#122 ) መጣ - בא - በ

גጊሜል-

(#88) ጀርባ - גַּב - ገብ (גב)

דዳሌት-

(#45) ዓሣ - דג( דָג) - ዳግ [+ካማትስ דָ = ዳ]

הሄይአ (ከቃል መጨረሻ ሲመጥ ጸጥ የሚባል)
וቫቭ(+ኾላም መሌ) וֹ = ኦ፣ (+ሹሩክ) וּ = ኡ

(#3) እርሱ - הוּא - ሁ (הוא)

זዛዪን-
חኸት-

(#89) ጡት፣ ደረት - חֲזֵה - ሐዜ (חזה)
(#129) ያዘ - אָחַז - አሐዝ (אחז)

טቴት-
יዩድበመጽሐፍ ቅዱስ፡ ከአናባቢ-አጥ
ተናባቢ ሲከተል ብቻ ተናባቢ ይሆናል

(#8) ያ፣ ያች - ההוא, ההיא - ሀሁ፣ ሀሂ
(#44) እንስሳ - חַיָּה - ሐያ (חיה)
(#83) እጅ - יַד - ያድ יד
(#108) ኖረ - חָי - ሐይ חי

ך/כኧፍኽ (ወይ ክ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ כּን ሲተካ)ከቃል መጨረሻ ሲመጣ እንደ ך ተደርጎ ይፃፋል

(#15) እንዴት - איך - ኤኽ
(#113) መታ - - הכה ሂካ

כּካፍክ (ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ በכ የሚተካ)-

(#31) ከባድ - כָּבַד - ካቬድ כבד
(#91) ጉበት - כָּבֵד - ከቤድ כבד

לላመድ-

(#17) ሁሉ - כָּל - ኮል (כל)
(#27) ትልቅ - גָּדוֹל - ጋዶል (גדול)
(#39) ልጅ - - ዬሌድ (ילד)
(#47) ውሻ - כֶּלֶב - ኬሌቭ (כלב)
(#56) ቅጠል - עָלֶה - ዐሌ עלה
(#61) ገመድ - חָבַל - ሔቬል חבל
(#66) ስብ - חָלָב - ሔሌቭ חלב
(#90) ልብ - לֵב - ሌብ לב
(#93) በላ - אָכַל - አከል אכל
(#121) ተራመደ - - ሀለክ הלך

ם/מሜምከቃል መጨረሻ ሲመጣ እንደ ם ተደርጎ ይፃፋል

(#11) ማን - - ሚ (מי)
(#12) ምን - - ማ (מה)
(#19) አንዳንድ - - ካማ (כמה)
(#38) ሰው - - አዳም (אדם)
(#42) እናት - - ኤም (אם)
(#53) በትር - מַטֶּה - ማጤ מטה
(#64) ደም - - ዳም דם

ן/נኑንከቃል መጨረሻ ሲመጣ እንደ ן ተደርጎ ይፃፋል

(#1) እኔ - אני ፣ אנכי - አኒ፣ አኖኺ
(#4) እኛ - אני ፣ אנחנו - አናሕኑ
(#6) እነሱ - הם, הן - ሄም፣ ሄን
(#48) ቅማል - כנה - ኪነ
(#69) ጅራት - זָנָב - ዛናቭ זנב
(#73) ጆሮ - אֹזֶן - ኦዜን (אזן)
(#85) ሆድ - - ቤጤን בטן
(#98) ነፋ - נָפַח - ነፈሕ נפח

סሰሜህ-
עአየን(ጸጥ የሚባል)-

(#20) ጥቂት - מְעַט - ምዐጥ (מעט)
(#30) ወፍራም - עָבֶה - ዐቬ (עבה)
(#41) ባል - בַּעַל - ባዐል בעל
(#74) ዐይን - - ዐዪን עין
(#86) ሆድቃ - - ሜዒም מעים
(#103) አወቀ - יָדַע - የደዕ ידע
(#125) ቆመ - עָמַד - ዐመድ - עמד

ף/פፌይፍ (ወይ ፕ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ פּን ሲተካ)ፍ - ከቃል መጨረሻ ሲመጣ እንደ ף ተደርጎ ይፃፋል

(#9) እዚህ - הנה ,פה - ፖ፣ ሂኔ
(#13) የት - - ኤፎ איפה
(#75) አፍንጫ - אַף - አፍ אף
(#84) ክንፍ - כָּנָף - ከነፍ כנף
(#120) በረረ - - ዐፍ עף

פּፔይፕ (ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ በפ የሚተካ)

(#76) አፍ - פֶּה - ፔ פה

ץ/צሳዲትስትስ - ከቃል መጨረሻ ሲመጣ እንደ ץ ተደርጎ ይፃፋል

(#46) ወፍ - צפור, עוף - ጺፖር፣ ዖፍ
(#51) ዛፍ - עץ - ዔጽ
(#65) አጥንት - - ዔጼም עצם
(#67) ዕንቁላል - - ቤጻ ביצה
(#70) ላባ - נוֹצָה - ኖጻ נוצה
(#95) ጠባ - מָצָה - መጸጽ מצץ
(#112) አደነ - - ጸድ - צד

קኵፍ-

(#32) ትንሽ - קָטָן - ተና(ጣቃን) קטן
(#58) የዛፍ ልጥ - - ቅሊፓ קליפה
(#96) ተፋ - יָרַק - የረቅ ירק
(#97) አስታወከ - - ሄቂ הקיא
(#100) ሳቀ - צְחֹק - ጸሐቅ צחק

רሬይሽ-

(#18) ብዙ - הַרְבֵּה - ሀርቤ הרבה
(#25) አራት - ארבעה, ארבע - አርባዐ፣ አርባዕ
(#28) ረጅም - אָרוֹךְ - አሮኽ ארוך
(#29) ሠፊ - רֹחַב - ራሐቭ רחב
(#33) አጭር - קָצַר - ቃጻር קצר
(#34) ጠባብ - צר, דק - ጻር፣ ዳቅ
(#35) ቀጭን - רָזָה - ራዜ רזה
(#52) ደን - יַעַר - ያዐር יער
(#54) ፍሬ - פְּרִי - ፕሪ פרי
(#55) ዘር - זָרַע - ዜራዕ זרע
(#59) አበባ - פָּרַח - ፔራኽ פרח
(#62) ቆዳ - - ዖር עור
(#68) ቀንድ - - ቄሬን קרן
(#69) ጥፍር - - ጺፖሬን ציפורן
(#80) እግር - - ከፍ ሬጌል כף רגל
(#81) ባት - - ሬጌል רגל
(#82) ጉልበት - בָּרַך - በራኽ ברך
(#87) አንገት - צַוָּר - ጸወር צואר
(#101) አየ - רָאָה - ረአ ראה
(#105) አሸተተ - - ሄሪየሕ הריח
(#106) ፈራ - - ያሬእ ירא ፣ ፐሐድ פחד
(#110) ገደለ - - ያሬእ - ሀረግ הרג ፣ ቀጠል קטל
(#111) ተዋጋ - - ረብ רב
(#115) ሠነጠቀ - קָרַע , בָּקַע - ያሬእ - በቀዕ בקע ፣ ቀረዕ קרע ፣ ሒሌቅ חלק
(#116) ወጋ - - ደቀር דקר
(#118) ቆፈረ - חָפַר - ሐፈር חפר

שሽንሽ/ስ(+ቀኝ ኾላም) שׁ = ሽ፣ (+ግራ ኾላም) שׂ = ስ

(#10) እዚያ - - ሼም שם
(#24) ሦስት - שלשה, שלש - ሽሎሻ፣ ሻሎሽ
(#26) አምስት - חמשה, חמש - ሐሜሽ፣ ሐሚሻ
(#36) ሴት - אִשָּׁה - ኢሻ אשה
(#40) ሚስት - אִשָּׁה - ኢሻ אשה
(#37) ወንድ - אִישׁ - ኢሽ איש
(#49) እባብ - נָחָשׁ - ናሐሽ נחש
(#57) ሥር - - ሾሬሽ שרש
(#60) ሣር - דֶּשֶׁא - ዴሼ דשא
(#63) ሥጋ - בָּשָׂר - ባሣር בשר
(#71) ጸጉር - שֵׂעָר - ሤዐር שער
(#72) ራስ - רֹאשׁ - ሮሽ ראש
(#77) ጥርስ - שֵׁן - ሼን שן
(#78) ምላስ - לָשׁוֹן - ላሾን לשון
(#94) ነከሰ - נָשַׁך - ነሸክ נשך
(#99) ተነፈሰ - - ነሸም נשם
(#102) ሰማ - שָׁמַע - ሸመዕ שמע
(#104) አሠበ - שָׁמַע - ሐሸብ חשב
(#107) አንቀላፋ - שָׁמַע - የሼን ישן ፣ ነም נם
(#117) ጫረ - - ሰረጥ שרט
(#119) ዋኘ - - ሠሐ שחה
(#123) ተኛ - שָׁכַב - ሸከብ שכב
(#124) ተቀመጠ - יָשַׁב - የሸብ ישב

תታቭ-

(#2) አንተ፣ አንቺ - אתה ፣ את - አታ፣ አት
(#5) እናንት - אתם, אתן - አቴም፣ አቴን
(#7) ይህ፣ ይህች - זה ,זו, זאת - ዜ፣ ዞ፣ ዞት
(#14) መቼ - מָתַי - ማታይ מתי
(#21) ሌላ - אחר , אחרת , אחרים , אחרות - አሔር፣ አሔሬት፣ አሔሪም፣ አሔሮት
(#22) አንድ - אחד, אחת - ኤሐድ፣ አሐት
(#23) ሁለት - שנים, שתים - ሽናዪም፣ ሽታዪም
(#50) ትል - תּוֹלַעַת - ቶላዐት תולעת
(#92) ጠጣ - שָׁתָה - ሸተ שתה
(#109) ሞተ - - ሜት מת
(#114) ቆረጠ - כָּרַת , חָתַך - ሐተክ חתך ፣ ከረት כרת

የውጭ መያያዣዎች

Strong's Hebrew
Ma Kore Hebrew
Free definitions by Babylon Archived ማርች 5, 2016 at the Wayback Machine

[[መደ ብ:ሴማዊ ቋንቋዎች]]

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.