ሰዓት ክልል

የጊዜ ክልል ማለት ሰዓቶቻቸው እንዲስማሙ ያለበት አገሮች ሁሉ የወሰኑበት ክልል ነው። በብዛት የጎረቤት ሰዓት ክልሎች ጊዜ ልክ በ1 ሰዓት ስለሚለያዩ የክልሉን ሰዓት ከግሬኒች አማካኝ ጊዜ (GMT ወይም የለንደን ጊዜ) ባለው ልዩነት ይቆጠራል።

©:เวอร์ชั่นอักขระ©™แช็คเวอร์ชั่น:©™√भमपणढणटचकघढछकतणणचकतढचकणघढपचकणढचकतढणकछणढणचकघकचुअईघकूअचीकघुअछघकूअचघकुअघगकचईगकघीअघगकघीअगकघीअघकुअचघकुअचघकुअचीकचुअचकघुअघकगघकीअघगकघीअघगकघीअघडढघटकढडढचकडढचकगघीअगकघीअघिगकीघगकघीअघकगघकीअचघकघीअघकगघकीअघघकघीअघगकघीअघिकुअचघचुअछीकचऊछकघकुअचघचुअगकीअचगकघईघगकीअघघकीअघिघकीअचगकीअचगढटणडटणचकगकचुअगचकुअघगकचुअगकचीअचगकघुअचकिगई चक ईघकगुईअघगकीअघगकचीअकुअछघकचीअघघकुअचगकीअघघकीअचगकघकघढडटढचकगकघीअगकघीअचगढचकणडढचकणडढघणडढघकणडणघकगघकीअगघकुअघगकघीअकूअछचकचुअईकचुअछघकीअघघकघउगकघुअघगकघउघगढटघणकडढटघकणढढटचकणढटचकणडटघकणढटबमबभढडटढघकडढटघकणढचकचणढटचणकचटणढघणढचकणडटढचकढटणचकढढचकणढटणचकणणटचकणढटचकणढढचकणढचकणढचकणढचकणढचटचढटघटणडणटचकढटढचकणढटचकणढटचकणढचकढढचकडचटचकढचकणडढकचघकचउघकुअचडटीअचगकघीअघगकघुअघकघुअघकघुकघकगुअघगकघकीअघगीटग चक घटीअघकुअछघटुअघगकुअघघकुअईगकुअचगकढणडढटघकगकघीअगकघुअगकघीअघगकुअचगकुअघगकीअईघकगकछउघकीअछछकघकीचगकघुअचकढडढचकढढटचकढटडबभढटडटढचकडढटचकढडटचकणडटणचकघकुइघकुअचगकघुअचकगुअचकगघकुअघगकीघगकघीअघकूअचघकचईचकूअछघकुअचघटघुअघटघुअचकगुअघकगघकीअगकघीअचकघडढचकडढचकडटणचकणटडचकणडटघकढडटचकणटडबणणटबभणकमबणटमबढटडटढचकडटढचकणडटचकणढणचकगकघीअचघकुअचघकघुअगकघुअघगकीअचघकुअचघकुअचगकघुअगकघुअगकघीअकूचघचकूअछुकचूअचघकुअघकगचकीअघघकघुअघकघचकुअचघकघुअघगडटणटढणटचकडढटचकडटढचकढडचणडटबमणटभमणटभमणटडणटचकडटणचकडणटचकणढटचणढणचकणटडणचकडढटचकगघकुअगकचुअचघकचुअगचकुअऊकछघकचूअछघकचुअईचकूअघचकूअछघटूअछघकुअछघकुचकगकचुअगकघुअगकघीअगकघीअघघकुईअघगकघुअगकघुअइघकुअचगकीअचगकीअचगढटचणडटढचकणडघकणडढकचणडचटकणडचटकणडचकणडढचकणडघगकघुअगकघुअ

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.