Экуадорым и нып
Экуадорыр картым тетэу

ЭкуадорКъыблэ Америкэм ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр - Кито. ЦIыфэу нэбгырэ млн 15-м къехъу щэпсэу (дунаемкIэ я-67). Хэгэгум чIырэу иIэр 283 560 км² (дунаемкIэ я-73). БзэшъхьаIэр - испаныбзэр; регионыбзэхэр – кечуабзэр, шуарыбзэр, ыкIи нэмыкIхэр. Щыпсэухэрэм нахьыбэмкIэ Ромэ-католик диныр (чыристан диным ыкъутам) алэжьы. ДЛО-м ахахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэр – Рафаэл Корреа. И гуадзэр - Хорхе Глас.

Географие

Къыблэ Америкэм и темыр лъэныкъо ит. Перурэ, Коломбиерэ анэмыкI пари пэгъунэгъуэп.

Тарихъ

Зэпыщэхэр

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.