Швейцарием и нып
Швейцариер картым тетэу

Швейцарие, Швейцар КонфедерациеЕуропэм хэт къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Берн. ЦIыфэу нэбгырэ млн 8-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 41 284 км². БзэшъхьаIэр – италыбзэ, германыбзэ, францыбзэ, романшыбзэ. Швейцарием дунаемкIэ анахь хэгъэгу игъэкIотыгъэмэ ащыщ, цIыфмэ ящыIакIэр къапштэмэ.

Хэгъэгу лIышъхьэр – Йоханн Шнайдер-Амманн.

Къэралыгъо тхьаматэр – Корина Казанова.

Географие

Еуропэм ыку ит. Гъунэгъухэр: Францие, Германие, Аустрие, Италие.

Тарихъ

Зэпыщэхэр

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.