Финланд инып
Финландыр Еуропэм икартым тетэу

Финланд, е Республикэу ФинландЕуропэм хэт къэрал. Къэлэ шъхьаIэр – Хелсинки. ЦIыфэу нэбгырэ млн 5.5-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 338 448 км² (дунаемкIэ я-64). БзэшъхьаIэр – финыбзэмрэ, шведыбзэмрэ.

Я-19 ыкIи я-20 лIэшIэгъухэм Урысыем хахьэщтыгъэ.

ДЛО-м ыкIи Еуро Зэкъотыныгъэм ахахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэр – Саули Ниинисто.

Къэрал тхьаматэр – Юха Сипила.

Географие

Еуропэм ышъхьэ ит. Балтик Хым ыIушъо тет. Швециер, Урысыер, Норвегиер игъунэгъух. ХымкIэ Эстонием пэчыжьэп.

Къэрал щытыкIэр

Ахъщэу агъэфедэрэр – еуро.

Зэпыщэхэр

Wikimedia Commons Wikimedia Commons has media related to: Finland
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.