Урымыем и нып

Урымые (Ελλάδα / Ελλάς), е Урым Республик (Ελληνική Δημοκρατία) — Еуропэм хэт къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр — Афинэхэр. ЦIыфэу нэбгырэ млн 10-м къехъу щэпсэу: нахьыбэмкIэ урымхэр. Хэгэгум чIырэу иIэр 131 957 км² (дунаемкIэ я-97). БзэшъхьаIэр — урымыбз.

ДЛО-м ыкIи ЕЗ-м ахахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэр – Катерина Сакелларопулу.

Къэралыгъо тхьаматэр – Кириакос Мицотакис.

Географие

Еуропэм ычIэгъ ит, Балканхэм атет. Албаниер, Тыркуер, Македониер, Булгариер пэгъунэгъух.

Къэралыгъо щытыкIэр

Унитар хасэ (парламент) республикэу щыт Урымыер.

Ахъщэу агъэфедэрэр — еуро.

Тарихъ

Зэпыщэхэр

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.