Украинэм и нып
Украинэр Еуропэм и картым къыщыгъэлъэгъуагъэу

УкраинэЕуропэм хэт къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Киев. ЦIыфэу нэбгырэ млн 40-м къехъу щэпсэу: нахьыбэмкIэ украинхэр, ау урыс бэкIаи дэс (млн пчъагъэ). Хэгэгум чIырэу иIэр 603 500 км² (дунаемкIэ я-46). БзэшъхьаIэр – украиныбз.

Я-20-рэ лIэшIэгъум Совет Союзым хахьэщтыгъэ.

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэр — Петро Порошенко.

Къэралыгъо тхьаматэр — Володимир Гройсман.

Географие

Еуропэм ытыгъэкъокIыпIэ лъэныкъом щыI. Урысыер, Белоруссиер, Полшэр, Словакиер, Хунгариер, Руманиер, Молдавиер пэгъунэгъух.

Къэралыгъо щытыкIэр

Унитар хасэ (парламент) республикэу щыт Украинэр.

Ахъщэу агъэфедэрэр – гривна.

Тарихъ

2014-рэ илъэсым къэралыгъо хабзэр щызэтрадзыгъ. Ащы ыуж Къырымым референдум щагъакIуи, Къырымыр Урысые Федерацием хэхьагъ. Зымэ лIыгъэкIэ хагъэхьагъэу аIо. Джыдэдэм Донбассым зао щыI.

Зэпыщэхэр

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.