Тунисым и нып
Тунисыр картым тетэу

Тунис, Тунис РеспубликэАфрикэм ит къэралыгъу. Арап къэралыгъомэ ащыщ. Нэбгырэ млн 11 фэдиз щэпсэу. КъэлэшъхьаIэр – Тунис. Хэгэгум чIырэу иIэр 163 610 км² . БзэшъхьаIэр – арапыбзэ.

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэр – Беджи Каид Эс-Себси.

Къэрал тхьэматэр – Хабиб Эссид.

Тарихъ

Л1эш1эгъу пчъагъэк1э узэк1э1эбэжьмэ, джырэ Тунис зыдэщытым Пачъыхьыгъоу Карфаген щытыгъэ (Ромэ Империем езао зэпытыщтыгъэр ары).

Географие

Гъунэгъухэр: Ливие, Алжир

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.