Сирие (Шам), Дамаск
Сириер картым тетэу

Сирие, Сурие, е Шамарап хэгъэгумэ ащыщ. Тыркуем, Иракым, Иорданием, нэмык1хэми гъунэгъу фэхъоу щыт.

Къэлэ шъхьаIэр — Дамаск. Сириэм ичIышъолъырхэр Чъыгугурыт Хым пэIулъэшъуагъэх,

ЦIыфэу щыпсэурэм инахьыбэр арапых, адыгэхэри, тыркухэри, курдхэри, ермэлхэри исых. Адыгэу исыр нэбгырэ мин тIокIиплI (88 000) фэдиз мэхъу. Сирием ис адыгэхэм лъэрыхьхэу, дзэпащэхэу, лIыхъужъхэу ахэтыр макIэп. Адыгэ Хасэ щыряI (Шам дэт Адыгэ Хасэр).[1]

Линкхэр

  1. Лащ Адыл Абдусэлам, Сиадыгабзэ, 111.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.