Руманием и нып
Руманиер Еуропэм и картым къыщыгъэлъэгъуагъ

РуманиеЕуропэм хэт къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Бухарест. ЦIыфэу нэбгырэ млн 19-м къехъу щэпсэу: руманхэр (%88), хунгархэр (%6). Хэгэгум чIырэу иIэр 238 391 км² (дунаемкIэ я-83). БзэшъхьаIэр – руманыбз. Регионыбзэ горэхэри иIэх.

ДЛО-м ыкIи ЕЗ-м ахахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэр – Клаус Иоаннис.

Къэралыгъо тхьаматэр – Николае Чукэ.

Географие

Еуропэм ычIэгъ ит. Украинэр, Молдавиер, Хунгариер, Булгариер, Сербиер пэгъунэгъух.

Къэралыгъо щытыкIэр

Унитар республикэу щыт Руманиер.

Ахъщэу агъэфедэрэр – руман лей.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.