Пыл

Пылыр щэрыпIу мэз псэушъхьэхэмэ а щыщ.

Пылым нахь псэушъхьэ ин чІыгугъушъэм тетэп. Пылбзым и лъэрмыхьыгъэ мазэ 22-рэ пэты. Лъэс 4000 мэхъуы чІыгугъушъэм пылым нахь ин зытемтыжьыр, ащ ипэ Мамут нахь иныгъ[1], ау мамутлъэпкъыр зэрэщытэу куэдыжьыгъ.

Пылым пэ кІыхь пыт, ащ пылып раІо, пылыпэм пылыбжъитІу гуэт, пылыбжъэр зэрэ мак1эмрэ зэрэ пытэмрэ къахэк1эу лъэп1эдэдэ мэхъу.

Анахь пыл джадэу къагъуэтыгъэр Іэнголэм 1956-рэ илъэсым щаукІыгъ, ащ и онтэгъугъэ 12,000 кг хъущтыгъ, ау илъэгагъэ 4.2-рэм нэсыщтыгъ. [2].

Пыл-псауым мэзым пый шыриІэп, ау цІыф лъэпкъра ипый дэдыр.

Непэ чІыгу пылшъхьэ 500,000 фэдиз къытенэжьыгъ.

References

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.