Португалием и нып
Португалиер картым тетэу

ПортугалиеЕуропэм хэт къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Лиссабон. ЦIыфэу нэбгырэ млн 10-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 92 212 км². БзэшъхьаIэр – португалыбз. Португалиер хэгъэгу игъэкIотыгъэкIаеу щыт, экономикэмкIи, политикэмкIи.

ДЛО-м ыкIи Еуро Зэкъотыныгъэм ахахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэр – Анибал Кавако Силва.

Хэгъэгу тхьаматэр – Педро Пассос Коэльо.

Географие

Еуропэм ыкъохьэпIэ лъэныкъом щыт. Испание закъу пэгъунэгъур.

Тарихъ

Зэпыщэхэр

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.