Перум и нып
Перур картым тетэу

ПеруКъыблэ Америкэм ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Лима. ЦIыфэу нэбгырэ млн 30-м къехъу щэпсэу (дунаемкIэ я-19). Хэгэгум чIырэу иIэр 1 285 220 км² (дунаемкIэ я-42). БзэшъхьаIэхэр – испаныбзэр, кечуабзэр, аймарабзэр, регион пэпчъ нэмыкIхэр. Щыпсэухэрэм нахьыбэмкIэ Ромэ-католик диныр (чыристан диным ыкъутам) алэжьы. ДЛО-м ахахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэр – Ольянта Умала.

Хэгъэгу тхьаматэр – Марисол Эспиноса Крус.

Географие

Къыблэ Америкэм ыгу ит. Аргентинэр, Бразилиер, Экуадор, ыкIи нэмыкIхэмэ апэгъунэгъу.

Тарихъ

Зэпыщэхэр

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.