Оманым и нып
Оманыр картым тетэу

Оман, Султанатэу ОманАзием ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Мускат. ЦIыфэу нэбгырэ млн 3-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 309 501 км². БзэшъхьаIэр – арапыбз.

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэр – султанэу Кабоос бин Саид аль Саид.

Хэгъэгу тхьаматэр – Фахд бин Махьмуд.

ЦIыфхэр

Географие

Азием и тыгъэкъохьэпIэ лъэныкъом щыI. Сауд Арабиер, Йеменыр, Араб Эмират Зэхэтхэр игъунэгъух. Перс Псыдахьэмрэ, Инд Океанымрэ аIушъомэ атет.

Тарихъ

Зэпыщэхэр

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.