Непалым и нып
Непалыр картым тетэу

Непал, Республикэу НепалАзием ыкъыблэ лъэныкъо щыIэ къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Катманду. ЦIыфэу нэбгырэ млн 30-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 140 800 км² . БзэшъхьаIэр – непали.

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэр – Бидхья Деви Бхандари.

Къэрал тхьэматэр – Кхадга Прасад Шарма Оли.


ЦIыфхэр

Географие

Азием и тыгъэкъокIыпIэ щыI. Гъунэгъухэр: Китаимрэ, Индиемрэ азфагу ит.

Тарихъ

Зэпыщэхэр

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.