Монголием и нып
Монголиер картым тетэу

МонголиеАзием ыку щыIэ къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Улан-Батор. ЦIыфэу нэбгырэ млн 3-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 1 564 116 км². БзэшъхьаIэр – монголыбзэр.

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэр – Цахиагийн Элбэгдорж.

Къэрал тхьэматэр – Чимэдийн Сайханбилэг.

ЦIыфхэр

Географие

Азием и тыгъэкъокIыпIэ щыI. Гъунэгъухэр: Урысыемрэ, Китаимрэ азфагу ит.

Тарихъ

Зэпыщэхэр

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.