Молдавием и нып
Молдавиер Еуропэм и картым къыщыгъэлъэгъуагъэу

МолдавиеЕуропэм хэт къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Кишинёв. ЦIыфэу нэбгырэ млн 3.5-м фэдиз щэпсэу: нахьыбэмкIэ молдавхэр (руманхэм лъэшэу апэблагъ), ау урыс бэкIаи дэс. Хэгэгум чIырэу иIэр 33 846 км². БзэшъхьаIэр - руманыбз.

Я-20-рэ лIэшIэгъум Совет Союзым хахьэщтыгъэ.

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэр – Николае Тимофти.

Къэралыгъо тхьаматэр – Мая Санду.

Географие

Еуропэм ытыгъэкъокIыпIэ лъэныкъом щыI. Украинэмрэ, Руманиемрэ азыфагу ит Молдавиер.

Къэралыгъо щытыкIэр

Хасэ (парламент) республикэу щыт Молдавиер.

Ахъщэу агъэфедэрэр – молдав лей.

Тарихъ

Зэпыщэхэр

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.