Мексикэм инып
Мексикэр картым тетэу

Мексикэ — Ишъхъэрэ Америкэм ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр — Мексикэ-къалэ. ЦIыфэу нэбгырэ млн 121-м къехъу щэпсэу (дунаемкIэ я-11). Хэгэгум чIырэу иIэр 1 972 550 км² (дунаемкIэ я-14). БзэшъхьаIэр — испаныбзэр; регионыбзэхэр — 68 фэдиз мэхъу. Щыпсэухэрэм нахьыбэмкIэ Ромэ-католик диныр (чыристан диным ыкъутам) алэжьы. ДЛО-м ахахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэр – Энрике Пенья Ньето.

Къэрал хасэм итхьаматэр – Мигель Барбоса Уэрта. Гвадалахара

Географие

Ишъхъэрэ Америкэм ычIэгъ ит. Игъунэгъухэр: АШЗ, Гуатемалэр, Белиз.

Тарихъ

Зэпыщэхэр

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.