Латвием инып
Латвиер Еуропэм икартым тетэу

Литуание, е Республикэу ЛитуаниеЕуропэм хэт къэрал. Къэлэ шъхьаIэр – Вилнюс. ЦIыфэу нэбгырэ млн-3 фэдиз щэпсэу, нахьыбэмкIэ – литуанхэр. Хэгъэгум чIырэу иIэр 65 300 км² (дунаемкIэ я-123). БзэшъхьаIэр – литуаныбз.

Я-20-рэ лIэшIэгъум Совет Союзым хахьэщтыгъэ.

ДЛО-м ыкIи Еуро Зэкъотыныгъэм ахахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэр – Даля Грибаускайте.

Къэрал тхьаматэр – Алгирдас Буткевичус.

Географие

Еуропэм ышъхьэ ит. Балтик Хым ыIушъо тет. Белоруссиер, Полшэр, Урысыер, Латвиер игъунэгъух. ХымкIэ Швециемрэ пэчыжьэп.

Къэрал щытыкIэр

Ахъщэу агъэфедэрэр – еуро.

Зэпыщэхэр

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.