Лаосым и нып
Лаосыр картым тетэу

Лаос, Республикэу ЛаосАзием ыкъыблэ-тыгъэкъокIыпIэ лъэныкъо щыIэ къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр — Вьентьян. ЦIыфэу нэбгырэ млн 6.5-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 236 800 км² . БзэшъхьаIэр — лаосыбзэ.

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэр — Тюммали Сайнясон.

Къэрал тхьэматэр — Тхонгсинг Тхаммавонг.

ЦIыфхэр

Географие

Азием и къыблэ-тыгъэкъокIыпIэ щыI. Гъунэгъухэр: Китай, Мьянмэ, Тайланд, Вьетнам, Камбоджэ.

Тарихъ

Зэпыщэхэр

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.