Кыргызстаныр картым тетэу

Кыргызстан, Кыргыз РеспубликАзием ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Бишкек. ЦIыфэу нэбгырэ млн 6-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 198 500 км². БзэшъхьаIэхэр – кыргызыбзэрэ, урысыбзэрэ.

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэр – Алмазбек Атамбаев.

Къэрал тхьэматэр – Темир Сариев.

ЦIыфхэр

Географие

Азием ыку ит. Гъунэгъухэр: Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, Китай.

Тарихъ

1991-рэ илъэсым нэс Совет Союзым хахьэщтыгъэ.

Зэпыщэхэр

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.