This article is written Шапсыгъабзэгьэ. See also Кфар Кама, Кфар Кама/АбзэхабзэкIэ.

Кфар Кама (инджылызыбзэгьэ: Kfar Kama; арапыбзэгьэ: كفر كما; джуртыбзэгьэ: כפר כמא) — адыгэ къуаджэу Исраилым ит. Адыгэмэ ащыщэу шапсыгъэх дэсхэр, шапсыгъабзэкIэ щэгушаIэх.

Кфар Камар Адыгэу Кавказ заом хэкужъым кърафыгъэхэмэ 1876 илъэсым ягъэтIысэгъ. Ар загъэтIысым Арапэу ягъунэгъухэр къазэотгъэхгьи, яшIотыгъотгъэхгьи. Ащ фэшIыгьэ Адыгэмэ яунэхэр къэлашъхьэ атгъэгьэ къагъэуцохьгъэх. Нэпэ нэпэгьэ а Iофым хэтыжьхэп. Арапхэр къазэожьхэрэм, я ягъэ къарагъэкIыжьрэп.

Нэпэ Кфар Камам 3,000 рагъо цIыф дэс. ЦIыкIуи фуи Адыгабзэгьэ мэгущаIэх. ЕгьапIэ ежьхэмэ яю яI. Ащ я-9-нэрэ классым нэсэ кIэлъ. ЕгьапIэм Джуртыбзэрэ, Арапыбзэрэ япэрэ склассым щегъэжагъу щегьэх. ЯплIэнэрэ классым Ингьлизыбзэ щаублэ итIуанэ яхэнэрэ классым Адыгабзэгьэ егьэнхэу, рэтхэнхэу ярагъашIэ. Ябгъунэрэ классэр къзаухырэм, Кфар Камэм иунэгъу чылэмэ егьапIэу дэтхэмэ я-12-нэрэ класс нэсэ щырагъэкъужьы. Фаер Арап егьэпIэм кIахьэ, фаер Джурт егьапIэм кIахьэ. Къэдури исIэу зыегьапIэ горэ Кфар Камам пэблагъэу Iут, Ащ ибэр кIахьэ.

Кфар Камам дэтхэр

 • Музей: муеитIу дэт Адырэхэу Израулым исхэр къигъэлъагъохэу. Ахэмэ Джурт бу къакIуы. Адыгэхэр зылъэуыжьхэр зэрагъашIэ.
 • Джамё/Мэщыт: Кфар Камэм иджамё/имэщыт Арап джамёмэ яфэдэп.
 • Къойжъэ: Кфар Кама жъэр ары къойжъ зраIорэ.

Сурэтхэр

Кфар Камам ЛъэкъуасIэу дэсхэр

 • Абрэгь
 • Ацумыжъ
 • Бгъанэ
 • Бат
 • БлэнгъэпсI
 • БэтIыуашъ
 • ГъоркIожъ
 • Зази
 • Коблэ
 • Къал
 • Къэтыжъ
 • ЛъыIужъ
 • ЛIыпый
 • Наго
 • Наш
 • Нэпсэу
 • Тхьэухъо
 • Хъэзэл
 • Хьэдищ
 • Хьэхъу
 • Цушъхьэ
 • Шэугьэн
 • Шъуагьэ
 • Шъэгьашъ

НэмкIырэ лъэкъуасIэу дэсхэр

Егъэпхыгъэ линкыхэр

Wikimedia Commons Wikimedia Commons has media related to: Кфар Кама
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.