Катарым и нып
Катарыр картым тетэу

Катар, Къэралыгъоу КатарАзием ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Доха. ЦIыфэу нэбгырэ млн 2-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 11 586 км². БзэшъхьаIэр – арапыбз.

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэр – эмирэу Тамим бин Хамад аль Тани.

Хэгъэгу тхьаматэр – Абдулла бин Нассер бин Халифа аль Тани.

ЦIыфхэр

Географие

Азием и тыгъэкъохьэпIэ лъэныкъом щыI. Сауд Арабиер игъунэгъу. Перс Псыдахьэм ыIушъо тет.

Тарихъ

Зэпыщэхэр

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.