Канадэм и нып
Канадэр картым тетэу

Канадэ — Ишъхъэрэ Америкэм ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр — Оттава. ЦIыфэу нэбгырэ млн 35-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 9 984 670 км² (дунаемкIэ я-2). БзэшъхьаIэхэр — англыбзэ, францыбзэ. ДЛО-м ахахьэ. Дунаем тет къэралмэ анахь бэлахьдэдэмэ ащыщ — экономикэмкIи, дзэм и къарыукIи.

Пачъыхьыгъоу щыт. Къэралым шъхьатетыр — пачъыхьгуащэу Карл III.

Хэгъэгу лIышъхьэр — Джастин Трюдо.

Географие

Канадэм и дэхагъэхэр

Ишъхъэрэ Америкэм ыку ит. Игъунэгъухэр: АШЗ.

Тарихъ

Зэпыщэхэр

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.