Къалэм и нып
Мухьамэд Али и мэщыт

Каир – къалэ, Мысырым и къэлэшъхьаI. Нэбгырэ млн 8-м къехъу дэс. Ау хьанэгъунэхэри ибгъэгъусэжьмэ, млн 18 фэдиз мэхъу: нахьыбэмкIэ арапхэр, коптхэр. Къэлэ тхьаматэр – Абдул Азим Вазир.

Географие

Мысыр пстэум фэдэу тропик жьыопсым хэт. Псыхъоу Нилым тет.

Тарихъ

969-рэ гъэм лъапсэ фашIыгъ.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.