Йеменым и нып
Йеменыр картым тетэу

Йемен, Йемен РеспубликАзием ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Сана. ЦIыфэу нэбгырэ млн 26-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 528 076 км². БзэшъхьаIэр – арапыбз. Йеменыр арап къэралыгъомэ ащыщмэ анахь хэгъэгу тхьамыкIэмэ ащыщ, экономикэри, политикэри къапштэхэмэ.

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэр – Абд Раббух Мансур Хади.

Хэгъэгу тхьаматэр – Халед Бахах.

ЦIыфхэр

Географие

Азием и тыгъэкъохьэпIэ лъэныкъом щыI. Сауд Арабиерэ, Оманрэ игъунэгъух. Перс Псыдахьэм ыIушъо тет.

Тарихъ

Илъэс заулэ хъугъэу къэралыгъокIоцI зао щэкIо.

Зэпыщэхэр

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.