Ираным и нып
Ираным картым тетэу

Иран, Ислъам Республикэу ИранАзием ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Тегеран. ЦӀыфэу нэбгырэ млн 77-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чӀырэу иӀэр 1 648 195 км². БзэшъхьаӀэр – персыбзэ; ащ нэмыкӀэу регионыбзэхэр иӀэх.

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгъу шъхьатетыр – рахьбарэу Али Хаменеи.

Хэгъэгу лӀышъхьэр – Хьасан Рухани.

ЦIыфхэр

Географие

Азием и тыгъэкъохьэпIэ лъэныкъом щыӀ. Тыркуер, Туркменистаныр, Иракыр, Афганистаныр, Пакистаныр, Азербайджаныр игъунэгъух.

Перс Псыдахьэмрэ, Къаспий Хымрэ аӀушъо тет.

Тарихъ

Зэпыщэхэр

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.