Иракым и нып
Иракым картым тетэу

Ирак, Республикэу ИракАзием ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Багдад. ЦIыфэу нэбгырэ млн 36-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 435 052 км². БзэшъхьаIэхэр - арапыбзэр, курдыбзэр (сорани), туркменыбзэр (ирак туркменыбз), ыкIи арамеибзэкIэр.

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэр – Фуад Масум.

Хэгъэгу тхьаматэр – Хайдер Аль-Абади.

ЦIыфхэр

Географие

Азием и тыгъэкъохьэпIэ лъэныкъом щыI. Тыркуер, Иорданиер, Ираныр, Сириер, Сауд Арабиер, Кувейтыр игъунэгъух. Перс Псыдахьэм ыIушъо тет.

Тарихъ

Иракым и чIыналъэр дунаимкIэ културэ ыкIи тарихъ мэхьанэшъо дэдэ зиIэмэ ащыщ, сыда пIомэ апэрэ цивилизациемэ ащыщэу шумермэ мыщ къэралыгъо щащIыгъагъ.

Джыдэдэм Иракым изытет хъатэп, сыда пIомэ 2003-рэ илъэсым щегъэжьагъэу зао мыухыжь щэкIо.

Зэпыщэхэр

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.