Иордан не гу нэбгырэ шзодием и нып
Иорданиер картым т етэуз ю.
ДунаемкIэ туристмэ зэлъашIэрэ Уади Рум къушъхь, Иордание

Иордание, Хашимит Пачъыхьыгъоу ИорданиеАзием ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр Амман. ЦIыфэу нэбгырэ млн 8-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 89 342 км². БзэшъхьаIэр – арапыбз. Иорданиер арап къэралыгъомэ ащыщмэ анахь хэгъэгу игъэкIотыкIыгъэмэ ащыщ, экономикэр къапштэмэ.

Хэгъэгу лIышъхьэр – пачъыхьэу Абдулла я-2-рэр.

Къэралыгъо тхьаматэр – Абдулла Энсур.

ЦIыфхэр

Нахьыбэу арапых щыпсэурэр. Адыгэ ыкIи ермэл бэкIае щэпсэу, шъэнэ (процент) зырыз фэдиз къэралыгъо пстэумкIэ. НэмыкIэу къапIомэ мин 50-100 фэдиз.

Географие

Азием и тыгъэкъохьэпIэ лъэныкъом щыI. Исраилыр, Палестинэр, Сауд Арабиер, Иракыр, Сириер игъунэгъух.

Тарихъ

Иорданием ис адыгэхэр

Адыгэ шIушIэ хаси щызэхэщагъ, адыгэ еджапIи дэт. Адыгэ мин тIокIищ фэдиз ахэс.

Зэпыщэхэр

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.