Индием и нып
Индиер картым тетэу

Индие, Республикэу ИндиеАзием ыкъыблэ лъэныкъо щыIэ къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр — Дели. ЦIыфэу нэбгырэ млрд 1.3-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 3 287 263 км² . БзэшъхьаIэхэр — хинди, англыбзэ.

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэр — Пранаб Кумар Мукерджи.

Къэрал тхьэматэр — Нарендра Моди.

ЦIыфхэр

Индиер цIыфпчъагъэу щыпсэурэмкIэ къэрал анахь лъэшдэдэмэ ащыщ. Китай закъор ыпэ итыр.

Географие

Азием и тыгъэкъокIыпIэ щыI. Гъунэгъухэр: Бирма, Пакистан, Таджикистан, Китай, Непал, Бутан, Бангладеш.

Тарихъ

Зэпыщэхэр

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.