Еуропэр космосым укъеплъыкӀмэ
Еуропэм и политикэ карт

Еуропэ — ЧӀыгум и зы дунэеӀахь. Темыр глобусныкъом ит.

Щтыгъэ Океанрэ, Атлант Океанрэ апсхэм къагот.

ЧӀырэу млн 10 км² фэдиз еубыты. ЦӀыфэу нэбгырэ млн 892 фэдиз ис (ЦӀыгум и зы 10-н).

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.