Данием инып
Даниер Еуропэм икартым тетэу

Дание, е Дание КоролыгъоЕуропэм хэт къэрал. Къэлэ шъхьаIэр - Копенгаген. ЦIыфэу нэбгырэ млн 5-м къехъу щэпсэу (дунаемкIэ я-113). Хэгэгум чIырэу иIэр 42 915 км² (дунаемкIэ я-133). БзэшъхьаIэр - даныбз.

ДЛО-м ыкIи Еуро Зэкъотыныгъэм ахахьэ.

Хэгъэгу шъузышъхьэр – Маргретт я-II.

Къэрал тхьаматэр – Ларс Локке Расмуссен.

Географие

Еуропэм ышъхьэ ит. Темыр Хым ыIушъо тет. ЧIыгукIэ Германие закъу игъунэгъур; Швециер, Норвегиер хыкIэ пэчыжьэхэп. КултурэмкIи пэблэгъэдэдэх.

Къэрал щытыкIэр

Ахъщэу агъэфедэрэр – кронэ.

Зэпыщэхэр

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.