Гуатемалэм и нып
Гуатемалэр картым тетэу

Гуатемалэ, Республикэу ГуатемалэрИшъхъэрэ Америкэм ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр - Гуатемалэ. ЦIыфэу нэбгырэ млн 14-м фэдиз щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 108 899 км² (дунаемкIэ я-103). БзэшъхьаIэр - испаныбзэ. Щыпсэухэрэм нахьыбэмкIэ Ромэ-католик диныр (чыристан диным ыкъутам) алэжьы. ДЛО-м ахахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэр – Алехандро Мальдонадо Агирре. Игуадзэр - Хуан Фуэнтес Сория.

Географие

Ишъхъэрэ Америкэм и къыблэ лъэныкъо ит. Гъунэгъухэр: Гондурас, Салвадор, Белиз, Мексикэ.

Тарихъ

Христофор Колумб

Зэпыщэхэр

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.