Германием и нып
Германиер картым тетэу

ГерманиеЕуропэм хэт къэрал. Къэлэ шъхьаIэр - Берлин. ЦIыфэу нэбгырэ млн 80-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 357,021 км². БзэшъхьаIэр - германыбзэ. Германиер дунаемкIэ анахь хэгъэгу бэлахьмэ ащыщ, экономикэмкIи, политикэмкIи. Нэмыц културэр дунэе културэм и Iэхьэшхо хелъхьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэр – Франк-Валтер Штайнмайер.

Къэрал тхьаматэр (канцлер) – Олаф Шолц.

Географие

Еуропэм ыгу ит. Франциер, Полшэр, Аустриер ыкIи нэмыкIхэмэ апэгъунэгъу.

Тарихъ

Зэпыщэхэр

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.