Бутаным и нып
Бутаныр картым тетэу

Бутан, Пачъыхьыгъоу БутанАзием ыкъыблэ лъэныкъо щыIэ къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр - Тхимпху. ЦIыфэу нэбгырэ мин 700-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 38 394 км² . БзэшъхьаIэр - дзонгха.

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэр – пачъыхьэу Джигме Кхесар Намгьял Вангчук.

Къэрал тхьэматэр – Церинг Тобгай.

ЦIыфхэр

Географие

Азием и тыгъэкъокIыпIэ щыI. Гъунэгъухэр: Китаимрэ, Индиемрэ азфагу ит.

Тарихъ

Зэпыщэхэр

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.