Булгарием и нып
Булгариер Еуропэм и картым къыщыгъэлъэгъуагъ

Булгарие, е Республикэу БулгариеЕуропэм хэт къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр - Софие. ЦIыфэу нэбгырэ млн 7-м къехъу щэпсэу: нахьыбэмкIэ булгархэр, ау тырку бэкIаи дэс (и зы 10-нэ фэдиз). Хэгэгум чIырэу иIэр 110 994 км² (дунаемкIэ я-105). БзэшъхьаIэр - булгарыбз.

ДЛО-м ыкIи ЕЗ-м ахахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэр – Румен Радев.

Къэралыгъо тхьаматэр – Кирил Петков.

Географие

Еуропэм ычIэгъ ит, Балканхэм атет. Сербиер, Тыркуер, Урымыер, Македониер, Руманиер пэгъунэгъух.

Къэралыгъо щытыкIэр

Унитар хасэ (парламент) республикэу щыт Булгариер.

Ахъщэу агъэфедэрэр - булгар лев.

Тарихъ

Зэпыщэхэр

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.