Бразилием и нып
Бразилиер картым тетэу

БразилиеКъыблэ Америкэм ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьа1эр - Бразилиа. Ц1ыфэу нэбгырэ млн 200-м къехъу щэпсэу (а нумерымк1э дунаемк1э я-5-нэу щыт). Хэгэгум ч1ырэу и1эр 8 514 877 км² (дунаемк1э я-5-н). Бзэшъхьа1эр - португалыбз. Дунаемк1э Ромэ-католик диныр (чыристан диным ыкъутам) зылэжьрэр ц1ыфхэмк1э Бразилиер анахь къэралыгъошхоу щыт. ДЛО-м ахахьэ.

Хэгъэгу шъузышъхьэр – Дилма Русеф.

Къэралыгъо тхьаматэр – Мишел Темер.

Географие

Къыблэ Америкэм ытыгъэкъок1ып1эмк1э щыт. Аргентинэр, Боливиер, Перу ык1и нэмык1хэмэ апэгъунэгъу.

Бразил хэкум Амазонкэр пхырэкIы, зэрэчIыгумкIэ мэхьанэшхо зиIэ псыхъор.

Амазонкэр картым тетэу

Тарихъ

Зэпыщэхэр

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.