Мьянмэм и нып
Мьянмэр картым тетэу

Мьянмэ, БирмэАзием ыкъыблэ лъэныкъо щыIэ къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр — Нейпьидо. ЦIыфэу нэбгырэ млн 55-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 678 500 км². БзэшъхьаIэр — бирмабзэ.

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэр – Тейн Сейн.

ЦIыфхэр

Географие

Азием и тыгъэкъокIыпIэ щыI. Гъунэгъухэр: Китай, Индие, Бангладеш, Лаос, Тайланд.

Тарихъ

Зэпыщэхэр

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.